videonasofiberoskop

TopMedyk - Gabinety Medyczne
Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
telefon
12 307 38 12 ; 570 752 102
email
gabinety@topmedyk.pl
nasi lekarze

Regulamin korzystania z formularza kontaktowego

Regulamin korzystania z formularza kontaktowego

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej topmedyk.pl, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

II. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej: topmedyk.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
2. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego TOPMEDYK”
1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
2. TOPMEDYK zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością TOPMEDYK, w zakresie tematycznym w nim określonym.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika
1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail i treść wiadomości,
2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
4. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność
1. TOPMEDYK nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
2. TOPMEDYK oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego, mają:
1. walor informacyjny,
2. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec TOPMEDYK.
3. TOPMEDYK nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od TOPMEDYK lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej TOPMEDYK.
4. TOPMEDYK zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej topmedyk.pl.
5. TOPMEDYK zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Przetwarzanie danych osobowych przez TOPMEDYK
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej topmedyk.pl jest TOPMEDYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Republiki Korczakowskiej 19 lok.4, 30-867 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641208, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 6793134832  (“Spółka”);
2. Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia Ci informacji o które prosisz.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

projekt i wykonanie ©