videonasofiberoskop

TopMedyk - Gabinety Medyczne
Centrum diagnostyczno - lecznicze dla dzieci i dorosłych
telefon
12 307 38 12 ; 570 752 102
email
gabinety@topmedyk.pl
nasi lekarze

Regulamin Newsletter

REGULAMIN NEWSLETTER
obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez TOPMEDYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Republiki Korczakowskiej 19 lok.4, 30-867 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641208, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 6793134832, zwaną dalej „Spółka”.
3. Dane kontaktowe:
2) adres poczty elektronicznej: gabinety@topmedyk.pl
3) numer telefonu: +48 12 307 38 12
4. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Spółkę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Newsletter zawiera informacje o ofercie usług Spółki, aktualnych promocjach, oraz inne wiadomości dotyczące Spółki oraz oferowanych przez nią usług, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z Spółką.
6. Każdy Newsletter zawiera iinformację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.  
7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej topmedyk.pl:
1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
5) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
6) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Spółka wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze Spółki”.
9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
11. Administratorem danych osobowych jest TOPMEDYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Republiki Korczakowskiej 19 lok.4, 30-867 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641208, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 6793134832 (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. +48 12 307 38 12, adres e-mail gabinety@topmedyk.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Tabor, e-mail: …………...
12. Spółka przetwarza dane osobowe w celach wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.
14. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
15. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
16. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
17. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
18. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
19. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
20. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinety@topmedyk.pl,
2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 12 307 38 12.
21. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej topmedyk.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
22. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
23. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://topmedyk.pl/uploads/website/regulamin-newsletter.pdf . w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

projekt i wykonanie ©